Close

I PREMIO DE POESÍA CAMIÑO DE SANTIAGO

A Academia Xacobea, en colaboración coa Dirección Xeral de Políticas Culturais e a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia, e co patrocinio de Ediciones Carena, convoca o I PREMIO DE POESÍA “CAMIÑO DE SANTIAGO” CERTAME POÉTICO “FAISE CAMIÑO”, co fin de promover e divulgar o Camiño de Santiago e o fenómeno xacobeo. A obra gañadora será publicada por Ediciones Carena, de acordo coas seguintes

BASES

1. A este premio poderán concorrer todos os e as poetas de calquera lugar do mundo cun poemario escrito en castelán ou en galego, conforme ás normativas ortográficas e morfolóxicas establecidas, en cada caso, pola Real Academia Española e a Real Academia Galega.

2. Presentarase un poemario, cuxo contido oscile entre os 450 e os 550 versos. O tema de fondo será “A vida como camiño” e deberá manter unha vinculación explícita ou implícita co Camiño de Santiago desde a perspectiva do conxunto do poemario.

3. Será outorgado un único premio dotado con MIL CINCOCENTOS EUROS, suxeitos ás retencións legais que resulten aplicables. O gañador ou gañadora recibirá tamén un diploma acreditativo e verá a súa obra publicada en castelán e galego. O gañador ou gañadora recibirá dez exemplares da obra publicada.

4. Cada autor ou autora poderá presentar só unha obra ao concurso.
O premio poderá ser declarado deserto sempre que o xurado considere que os orixinais presentados non reúnen a calidade suficiente.

5. Os autores remitirán as súas obras na forma, prazo e requisitos que se establecen a continuación á seguinte dirección, simultaneamente, enviarase o arquivo en PDF da obra completa ao seguinte correo: info@academiaxacobea.gal

Academia Xacobea
Pazo de San Roque, 2
15781 Santiago de Compostela

  • De cada obra presentaranse dous exemplares mecanografados, en papel, tamaño folio, a dobre espazo.
  • Os exemplares deberán ser presentados anonimamente e enviaranse nun sobre pechado, en cuxo exterior indicarase o título da obra, especificando: PREMIO DE POESÍA “CAMIÑO DE SANTIAGO”.
  • O sobre deberá conter, ademais, outro sobre pechado dentro do cal se incluirá: o título da obra e a seguinte información persoal do autor: nome e apelidos, DNI, data e lugar de nacemento, domicilio, teléfono, correo electrónico e breve currículo (non máis de dez liñas), e unha declaración expresa de que a obra non ten sido premiada ata a data de presentación en ningún outro certame literario, nin foi obxecto de publicación.
    Ademais, deberá incluír no sobre xeral outro escrito, no que conste a conformidade do autor ou autora coa cesión dos dereitos da primeira edición en papel e dixital, en galego e castelán, da súa obra no caso de que resulte gañadora, incluídos os de publicación, distribución e explotación.

6. O prazo de admisión de solicitudes abrirase o 22 de maio do 2019 e concluirá o 24 de agosto do mesmo ano.

7. O fallo do xurado farase público o martes 17 de setembro do 2019, e o premio será entregado nun acto oficial que terá lugar a mediados do mes de decembro do 2019, no que estarán presentes representantes da Academia Xacobea, das institucións colaboradoras e da editorial, así como os membros do xurado e o gañador ou gañadora. O día concreto farase público coa suficiente antelación na páxina web da Academia Xacobea: www.academiaxacobea.gal.

8. O xurado estará composto por cinco personalidades do mundo literario designadas pola Academia Xacobea, unha delas, en representación de Ediciones Carena.
Actuará como secretario do xurado, con voz e sen voto, unha persoa designada a tal efecto.

9. A composición do xurado darase a coñecer, con anterioridade á súa reunión, na páxina web da Academia Xacobea: www.academiaxacobea.gal.
O xurado actuará en única sesión, sendo necesaria a asistencia da maioría simple dos seus membros. As deliberacións serán secretas y delas redactarase a acta correspondente.
A decisión do xurado será inapelable e darase a coñecer na páxina web da Academia Xacobea: www.academiaxacobea.gal

10. Non se manterá correspondencia sobre a documentación presentada polas persoas participantes. As obras non premiadas serán destruídas unha vez emitido o fallo do xurado, co fin de garantir os dereitos dos autores e autoras sobre a orixinalidade da súa obra.

11. A participación na presente convocatoria supón a aceptación íntegra das bases que a regulan. Todas as incidencias non contempladas nas bases serán resoltas pola Academia Xacobea, a cal, unha vez consultados as persoas integrantes do xurado e as entidades colaboradoras, emitirá ditame que será inapelable.


La Academia Xacobea en colaboración con la Secretaría Xeral de Cultura y la Secretaría Xeral de Política Lingüística de la Consellería de Cultura e Turismo de la Xunta de Galicia, y con el patrocinio de Ediciones Carena, convoca el I PREMIO DE POESÍA “CAMINO DE SANTIAGO” CERTAMEN POÉTICO “SE HACE CAMINO”, con el fin de promover y divulgar el Camino de Santiago y el fenómeno jacobeo, cuya obra ganadora será publicada por Ediciones Carena, de acuerdo con las siguientes

BASES

1. A este premio podrán concurrir todos los poetas o poetisas de cualquier lugar del Mundo con un poemario escrito en castellano o gallego, conforme a las normativas establecidas, en cada caso, por la Real Academia Española y la Real Academia Gallega.

2. Se presentará un poemario, cuyo contenido oscile entre 450 y 550 versos, cuyo tema de fondo será “La vida como camino” y que deberá mantener una vinculación explícita o implícita con el Camino de Santiago desde la perspectiva del conjunto del poemario.

3. Será otorgado un único premio dotado con MIL QUINIENTOS EUROS, sujetos a las retenciones legales que resulten aplicables. El ganador o ganadora recibirá también un diploma acreditativo y verá su obra publicada en castellano y gallego. El ganador o ganadora recibirá diez ejemplares de la obra publicada.  

4. Cada autor o autora podrá presentar solo una obra al concurso.
El premio podrá declararse desierto siempre que el jurado considere que los originales presentados no reúnen la calidad suficiente.

5. Los autores remitirán sus obras, en la forma, plazo y requisitos que se establecen a continuación, a la siguiente dirección, simultáneamente, se enviará el archivo en PDF de la obra completa al correo siguiente: info@academiaxacobea.gal

Academia Xacobea
Pazo de San Roque, 2
15781 Santiago de Compostela

  • De cada obra se presentará dos ejemplares mecanografiados, en papel, tamaño folio, a doble espacio.
  • Los ejemplares deberán presentarse anónimamente y se enviarán en un sobre cerrado, en cuyo exterior se indicará el título de la obra, especificando: PREMIO DE POESÍA “CAMINO DE SANTIAGO”.
  • El sobre deberá contener, además otro sobre cerrado dentro del cual se incluirá: el título de la obra y la siguiente información personal del autor: nombre y apellidos, DNI, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, teléfono, correo electrónico y breve currículum (no más de diez líneas) y una declaración expresa de que la obra no ha sido premiada hasta la fecha de presentación en ningún otro certamen literario, ni objeto de publicación.
    Además deberá incluir en el sobre general otro escrito, en el que conste la conformidad del autor o autora con la cesión de los derechos de la primera edición en papel y digital, en gallego y castellano, de su obra para el caso de que resulte ganadora, incluidos los de publicación, distribución y explotación.

6. El plazo de admisión de solicitudes se abrirá a el 22 de mayo del 2019 y concluirá el 24 de agosto del mismo año.

7. El fallo del jurado se hará público el martes 17 de septiembre del 2019, y el premio será entregado en un acto oficial que tendrá lugar a mediados del mes de diciembre del 2019, en el que estarán presentes representantes de la Academia Xacobea, de las instituciones colaboradoras y de la editorial, así como los miembros del Jurado y el ganador o ganadora. El día concreto será hecho público con la suficiente antelación en la página web de la Academia Xacobea: www.academiaxacobea.gal.

8. El Jurado estará compuesto por cinco personalidades del mundo literario designadas por la Academia Xacobea, una de ellos, en representación de Ediciones Carena. Actuará como secretario del Jurado, con voz y sin voto, una persona designada a tal efecto.

9. La composición del Jurado se dará a conocer, con anterioridad a su reunión, en la página web de la Academia Xacobea: www.academiaxacobea.gal
El Jurado actuará en única sesión, siendo necesaria la asistencia de la mayoría simple de sus miembros. Las deliberaciones serán secretas y de ellas se redactará el acta correspondiente.
La decisión del jurado será inapelable y se dará a conocer en la página web de la Academia Xacobea: www.academiaxacobea.gal

10. No se mantendrá correspondencia sobre la documentación presentada por los participantes. Las obras no premiadas serán destruidas una vez emitido el fallo del jurado a fin de garantizar los derechos de los autores sobre la originalidad de su obra.

11. La participación en la presente convocatoria supone la aceptación íntegra de las bases que la regulan. Todas las incidencias no contempladas en las bases serán resueltas por la Academia Xacobea, la cual, una vez consultados los miembros del Jurado y las entidades colaboradoras, emitirá dictamen que será inapelable.