Close

noviembre 14, 2023

Cinco novos Académicos de Honra reforzan a Academia Xacobea

Luis Alamancos Pampín, Carlos Baliñas Fernández, Maribel Outeiriño Rodríguez, Ricardo Pardo Gato y Pedro Piñeiro Lago formalizaron en Noia o seu ingreso na entidade comprometéndose co Camiño de Santiago

O secretario xeral de Polítíca Lingüística, Valentín García, o alcalde noiés, Santiago Freire, e o presidente da Academia, Xesús Palmou, deron a benvida aos novos membros da institución

Noia. 14 de novembro de 2023. A Academia Xacobea reforzou hoxe a súa nómina de membros ilustres coa incorporación de cinco novos Académicos de Honra. “Cinco persoas de prestixio profesional e formación académica. Todas elas implicadas na promoción do Camiño de Santiago e coas que, a partir de hoxe, contaremos tamén para o cumprimento dos nosos fins e obxectivos estatutarios, na promoción e difusión do Camiño e dos valores que alumearon as peregrinacións a Compostela e que hoxe están presentes na civilización occidental”. Así se referiu o presidente da Academia Xacobea, Xesús Palmou, aos novos académicos, Luis Alamancos Pampín, Carlos Baliñas Fernández, Maribel Outeiriño Rodríguez, José Ricardo Pardo Gato e Pedro Piñeiro Lago, no transcurso da sesión solemne celebrada esta tarde no Salón Casino noiés coa participación tamén do alcalde da localidade, Santiago Freire Abeijón, e do secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García.

A Sesión Solemne desta tarde enmarcouse nunha xornada xacobea que serviu tamén para que a Academia e o Concello de Noia estreiten lazos asinando un convenio para a cesión dun espazo municipal para que a primeira institución poida realizar algunhas das súas actividades, tal como destacaron tanto Xesús Palmou como Santiago Freire. “Esta Academia segue reforzándose e ampliando o elenco de personalidades que a integran, unha acumulación de saber moi positiva” apuntou tamén o alcalde noiés, quen aproveitou a convocatoria para reivindicar o Camiño de Muros-Noia, poñer en valor a intensa actividade cultural da localidade e felicitar aos cinco novos académicos, pero especialmente, a Luis Alamancos pola súa condición de concelleiro da corporación noiesa.

Ulises Bértolo, secretario da Academia Xacobea, foi o encargado de ler as actas de nomeamento dos cinco académicos e repasar os currículos e méritos que atesouran para incorporarse á institución. De Luis Alamancos Pampín destacou as súas responsabilidades como director da Cátedra de Criminalística e Ciencias Policiais da Universidade LiberQuaré e como director do Gabinete INPEVAL e do Centro INICA, así como o seu labor como docente, perito, criminólogo e investigador cunha ampla experiencia profesional, e colaborador tamén de numerosos medios de comunicación.

Con respecto a Carlos Baliñas Fernández, catedrático emérito de Filosofía da Universidade de Santiago de Compostela, Bértolo lembrou o seu papel crave na creación das Licenciaturas de Filosofía, Pedagoxía e Psicoloxía na universidade compostelá, así como as distintas responsabilidades que tivo na USC, no Instituto Padre Sarmiento de Estudos Galegos, do CSIC, e en institucións culturais como as fundacións Rosalía de Castro, Otero Pedrayo e Alfredo Brañas, e os recoñecementos e premios que ten recibido, como a Medalla de Ouro da USC e a Medalla Castelao da Xunta de Galicia.

O secretario da Academia destacou de Maribel Outeiriño Rodríguez a súa extensa traxectoria de máis de corenta anos no mundo do xornalismo e o seu labor divulgador no ámbito das rutas de peregrinación a Santiago, como integrante desde a súa fundación da Asociación de Amigos da Vía da Prata de Ourense, e como autora de dous guías pioneiras nese ámbito: “O Camiño Mozárabe a Santiago“ (1999) e “De Sevilla a Santiago polo Camiño Mozárabe” (2010).

Os seus vínculos no ámbito do estudo e a divulgación do fenómeno xacobeo tamén foron algúns dos aspectos que Ulises Bértolo puxo en valor do cuarto académico incorporado hoxe, o avogado e doutor en Dereito Ricardo Pardo Gato. Bértolo detallou que Pardo Gato obtivo o seu doutoramento cum laude polas Universidades de Deusto, ICADE e ESADE por unha tese doutoral titulada “O Camiño de Santiago á luz da historia e o dereito”, traballo polo que recibiu tamén o accésit do Premio Internacional de Ensaio Camiño de Santiago, e que desde a súa incorporación no ano 2004 ao grupo de investigadores do Arquivo Catedralicio Compostelán, publicou tamén distintos traballos sobre a peregrinación xacobea. Ademais Pardo Gato forma parte tamén da Real Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación, á que ingresou cun discurso titulado “O Camiño de Santiago na lexislación galega e na xurisprudencia”.

Ulises Bértolo concluíu a súa intervención no acto desta tarde referíndose á traxectoria do farmacéutico, biólogo e empresario Pedro Piñeiro Lago, quen formou parte de numerosas entidades institucionais, sociais e deportivas, como a International Camellia Society, Portos de Galicia, o Real Club de Regatas de Galicia, a Federación de Confrarías Gastronómicas Galegas, a Real Liga Naval Española, a Real Federación Galega de Vela, a Fundación Luso Galaica ou a Asociación Mundial de Enoturismo, e é membro da Arquiconfraría do Apóstolo Santiago. 

Agradecementos, vivencias do Camiño, reivindicacións de itinerarios xacobeos concretos como o de Muros-Noia, a Vía da Prata ou a Ruta do Mar de Arousa e Río Ulla, e unha abundante erudición deron forma aos discursos dos cinco novos académicos, formulado por cada un desde o seu propio ámbito profesional ou intelectual. Todos agradeceron o recoñecemento que supón converterse en académicos de Honra e comprometéronse a traballar polo cumprimento dos fins e obxectivos desta institución.

“Unha das grandezas desta Academia é a diversidade da xente que a integra, tal como se pode ver no acto desta tarde, no que se incorporan un farmacéutico, unha xornalista, un avogado, un catedrático e, mesmo, un criminólogo”, apuntou pola súa banda o secretario xeral de Política Lingüística na intervención coa que se pechou a Sesión Solemne. Valentín García destacou a gran cantidade de valores e saberes que se comparten no seo da Academia e animou a todos os seus membros, así como ao número público presente no Salón Casino noiés, a seguir traballando na construción desa gran catedral que é Galicia.

Cinco nuevos Académicos de Honor refuerzan la Academia Xacobea

Luis Alamancos Pampín, Carlos Baliñas Fernández, Maribel Outeiriño Rodríguez, Ricardo Pardo Gato y Pedro Piñeiro Lago formalizaron en Noia su ingreso en la entidad comprometiéndose con el Camino de Santiago

El secretario xeral de Polítíca Lingüística, Valentín García, el alcalde noiés, Santiago Freire, y el presidente de la Academia, Xesús Palmou, dieron la bienvenida a los nuevos miembros de la institución

Noia. 14 de noviembre de 2023. La Academia Xacobea ha reforzado hoy su nómina de miembros ilustres con la incorporación de cinco nuevos Académicos de Honor. “Cinco personas de prestigio profesional y formación académica. Todas ellas implicadas en la promoción del Camino de Santiago y con las que, a partir de hoy, contaremos también para el cumplimiento de nuestros fines y objetivos estatutarios, en la promoción y difusión del Camino y de los valores que alumbraron las peregrinaciones a Compostela y que hoy están presentes en la civilización occidental”. Así se ha referido el presidente de la Academia Xacobea, Xesús Palmou, a los nuevos académicos, Luis Alamancos Pampín, Carlos Baliñas Fernández, María Isabel Outeiriño, José Ricardo Pardo Gato y Pedro Piñeiro Lago, en el transcurso de la sesión solemne celebrada esta tarde en el Salón Casino noiés con la participación también del alcalde de la localidad, Santiago Freire Abeijón, y del secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García.

La Sesión Solemne de esta tarde se ha enmarcado en una jornada jacobea que ha servido también para que la Academia y el Concello de Noia estrechan lazos firmando un convenio para la cesión de un espacio municipal para que la primera institución pueda realizar algunas de sus actividades, tal como destacaron tanto Xesús Palmou como Santiago Freire. “Esta Academia sigue reforzándose y ampliando el elenco de personalidades que la integran, una acumulación de saber muy positiva” apuntó también el alcalde noiés, quien aprovechó la convocatoria para reivindicar el Camino de Muros-Noia, poner en valor la intensa actividad cultural de la localidad y felicitar a los cinco nuevos académicos, pero especialmente, a Luis Alamancos por su condición de concejal de la corporación noiesa.

Ulises Bértolo, secretario de la Academia Xacobea, ha sido el encargado de leer las actas de nombramiento de los cinco académicos y repasar los currículos y méritos que atesoran para incorporarse a la institución. De Luis Alamancos Pampín ha destacado sus responsabilidades como director de la Cátedra de Criminalística y Ciencias Policiales de la Universidad LiberQuaré y como director del Gabinete INPEVAL y del Centro INICA, así como su labor como docente, perito, criminólogo e investigador con una amplia experiencia profesional, y colaborador también de numerosos medios de comunicación.

Con respecto a Carlos Baliñas Fernández, catedrático emérito de Filosofía de la Universidad de Santiago de Compostela, Bértolo ha recordado su papel clave en la creación de las Licenciaturas de Filosofía, Pedagogía y Psicología en dicha universidad, así como las distintas responsabilidades que ha tenido en la USC, en el Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, del CSIC, y en instituciones culturales como las fundaciones Rosalía de Castro, Otero Pedrayo y Alfredo Brañas, y los reconocimientos y premios que ha recibido, como la Medalla de Oro de la USC y la Medalla Castelao de la Xunta de Galicia.

El secretario de la Academia ha destacado de Maribel Outeiriño Rodríguez su extensa trayectoria de más de cuarenta años en el mundo del periodismo y su labor divulgadora en el ámbito de las rutas de peregrinación a Santiago, como integrante desde su fundación de la Asociación de Amigos de la Vía de la Plata de Ourense, y como autora de dos guías pioneras en ese ámbito: “El Camino Mozárabe a Santiago“ (1999) y “De Sevilla a Santiago por el Camino Mozárabe” (2010).

Sus vínculos en el ámbito del estudio y la divulgación del fenómeno jacobeo también han sido algunos de los aspectos que Ulises Bértolo ha puesto en valor del cuarto académico incorporado hoy, el abogado y doctor en Derecho Ricardo Pardo Gato. Bértolo detalló que Pardo Gato obtuvo su doctorado cum laude por las Universidades de Deusto, ICADE y ESADE por una tesis doctoral titulada “El Camino de Santiago a la luz de la historia y el derecho”, trabajo por el que recibió también el accésit del Premio Internacional de Ensayo Camino de Santiago, y que desde su incorporación en el año 2004 al grupo de investigadores del Archivo Catedralicio Compostelano, ha publicado también distintos trabajos sobre la peregrinación jacobea. Además Pardo Gato forma parte también de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, a la que ingresó con un discurso titulado “El Camino de Santiago en la legislación gallega y en la jurisprudencia”.

Ulises Bértolo concluyó su intervención en el acto de esta tarde refiriéndose a la trayectoria del farmacéutico, biólogo y empresario Pedro Piñeiro Lago, quien ha formado parte de numerosas entidades institucionales, sociales y deportivas, como la International Camellia Society, Portos de Galicia, el Real Club de Regatas de Galicia, la Federación de Cofradías Gastronómicas Gallegas, la Real Liga Naval Española, la Real Federación Gallega de Vela, la Fundación Luso Galaica o la Asociación Mundial de Enoturismo, y es miembro de la Archicofradía del Apóstol Santiago. 

Agradecimientos, vivencias del Camino, reivindicaciones de itinerarios jacobeos concretos como el de Muros-Noia, la Vía de la Plata o la Ruta del Mar de Arousa y Río Ulla, y una abundante erudición dieron forma a los discursos de los cinco nuevos académicos, formulado por cada uno desde su propio ámbito profesional o intelectual. Todos agradecieron el reconocimiento que supone convertirse en académicos de Honor y se comprometieron a trabajar por el cumplimiento de los fines y objetivos de esta institución.

“Una de las grandezas de esta Academia es la diversidad de la gente que la integra, tal como se puede ver en el acto de esta tarde, en el que se incorporan un farmacéutico, una periodista, un abogado, un catedrático e, incluso, un criminólogo”, ha apuntado por su parte el secretario xeral de Política Lingüística en la intervención con la que se ha cerrado la Sesión Solemne. Valentín García ha destacado la gran cantidad de valores y saberes que se comparten en el seno de la Academia y ha animado a todos sus miembros, así como al número público presente en el Salón Casino noiés, a seguir trabajando en la construcción de esa gran catedral que es Galicia.