Close

mayo 30, 2023

A Academia Xacobea completa o seu núcleo central de traballo coa incorporación do catedrático Miguel Taín Guzmán

O director da Cátedra do Camiño de Santiago da USC converteuse hoxe no vixésimo noveno Académico de Número nunha sesión na que Darío Villanueva destacou que aportará á institución a “riquísima e inesgotable veta da Historia da Arte”

O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, e o reitor compostelán, Antonio López, louvaron o traballo de Miguel Taín, e a traxectoria e os éxitos colleitados pola Academia 

Santiago de Compostela. Martes, 30 de maio de 2023. O catedrático de Historia da Arte da Universidade de Santiago e director da Cátedra do Camiño de Santiago e das Peregrinacións, Miguel Taín Guzmán, converteuse esta tarde no vixésimo noveno Académico de Número da Academia Xacobea completando así o núcleo principal de traballo da institución. Así o destacou o presidente da Academia, Xesús Palmou, durante a sesión solemne celebrada no Salón Nobre do Pazo de Fonseca coa participación do conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Román Rodríguez, e do reitor da Universidade de Santiago, Antonio López, e a presenza de numerosos representantes do mundo académico, social e institucional de Compostela. 

“Hoxe esta Institución alcanza a maioría de idade, e é o momento de dar a benvida ao novo Académico, Miguel Taín, catedrático, investigador e profundo coñecedor do mundo xacobeo en todas as súas facetas. Constitúe unha garantía máis para o cumprimento dos nosos fins, desde a ciencia, o rigor e a colaboración con todas as Institucións que teñen fins similares, entre elas, a Cátedra do Camiño de Santiago, que el dirixe”, sinalou Xesús Palmou tras o discurso de ingreso de Miguel Taín Guzmán e a correspondente contestación por parte de Darío Villanueva, Académico de Número, ademais de exreitor da USC e exdirector da RAE.

Miguel Taín Guzmán dedicou o seu discurso a analizar o altar maior da catedral compostelá desde o punto de vista da súa iconografía en relación co culto e os ritos da peregrinación, e prestando unha especial atención ás tres representacións do Apóstolo que alí se poden ver: “Santiago en cátedra como Evanxelizador e Pai da Fe, exhibido dentro do camarín; Santiago como Peregrino, exposto encima do camarín, e Santiago como Cabaleiro, no baldaquino”. A súa intervención foi cualificada como unha “magnífica lección” por Darío Villanueva, quen indicou tamén na súa resposta que Miguel Taín “vén achegar á nosa Academia a riquísima e inesgotable veta da Historia da Arte”. Villanueva expuxo os méritos que avalan a incorporación do novo Académico, entre os que destacou ademais da súa dobre condición de Catedrático de Historia da Arte e director da Cátedra do Camiño, o seu papel como fundador e codirector do curso de verán Leccións Xacobeas Internacionais da USC, que se vén celebrando desde o ano 2007, e as súas numerosas investigacións sobre o Camiño de Santiago, a cidade de Compostela e o fenómeno da peregrinación, das “que deu debida conta a través dos seus libros e de numerosos artigos publicados en revistas científicas nacionais e internacionais”.

Xesús Palmou aproveitou a súa intervención para agradecer, unha vez máis, a colaboración do Conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Román Rodríguez, e do reitor da Universidade de Santiago, Antonio López. O presidente da Academia Xacobea indicou que teñen sido fundamentais para “o éxito alcanzado” pola institución ata a data. Ademais, dedicou unhas palabras á Igrexa compostelá, tanto pola participación na institución como Académico do deán José Fernández Lago, como pola presenza na sesión de hoxe de Julián Barrio, “nun dos seus últimos actos como arcebispo” e do que sinalou que, “con independencia do seu lugar de nacemento, é e sempre será un dos galegos bos e xenerosos”.

A traxectoria profesional do novo Académico, así como o traballo que vén desenvolvendo desde a Cátedra do Camiño son dous dos aspectos de Miguel Taín que destacou o conselleiro de Cultura na súa intervención. Román Rodríguez apuntou tamén que o seu ingreso supón unha “boa nova para a Academia” e agradeceu a responsabilidade e o compromiso de todos os membros desta institución que, segundo apuntou, xa se ten labrado “un prestixio moi grande” nos seus menos de dez anos de vida. 

O reitor da USC, Antonio López, tamén felicitou á Academia por “completar o seu plantel de académicos e académicas nun espazo de tempo pequeno e poder así desenvolver plenamente o labor que xa vén exercendo desde os seus inicios”. Ademais, agradeceu á Academia “contar de novo coa Universidade para as súas actividades” e asegurou que o ingreso de Miguel Taín é “decisión absolutamente acertada que contribuirá a seguir avanzando no coñecemento do fenómeno xacobeo”.

A vicepresidenta segunda da Academia Xacobea, Josefa Sanz Fuentes, e o secretario xeral da institución, Ulises Bértolo, completaron a mesa presidencial da sesión solemne, na que os académicos Francisco Durán Villa e Teresa Carballeira Rivero se ocuparon de acompañar a Miguel Taín Guzmán ao estrado para ler o seu discurso e formalizar o seu ingreso como Académico recibindo a medalla correspondente. 

La Academia Xacobea completa su núcleo central de trabajo con la incorporación del catedrático Miguel Taín Guzmán

El director de la Cátedra del Camino de Santiago de la USC se ha convertido hoy en el vigésimo noveno Académico de Número en una sesión en la que Darío Villanueva ha destacado que aportará a la institución la “riquísima e inagotable veta de la Historia del Arte”

El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, y el rector compostelano, Antonio López, han alabado el trabajo de Miguel Taín, y la trayectoria y los éxitos cosechados por la Academia

Santiago de Compostela. Martes, 30 de mayo de 2023. El catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Santiago y director de la Cátedra del Camino de Santiago y las Peregrinaciones, Miguel Taín Guzmán, se ha convertido esta tarde en el vigésimo noveno Académico de Número de la Academia Xacobea completando así el núcleo principal de trabajo de la institución. Así lo ha destacado el presidente de la Academia, Xesús Palmou, durante la sesión solemne celebrada en el Salón Noble del Pazo de Fonseca con la participación del conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades, Román Rodríguez, y del rector de la Universidad de Santiago, Antonio López, y la presencia de numerosos representantes del mundo académico, social e institucional de Compostela.

“Hoy esta Institución alcanza la mayoría de edad, y es el momento de dar la bienvenida al nuevo Académico, Miguel Taín, catedrático, investigador y profundo conocedor del mundo jacobeo en todas sus facetas. Constituye una garantía más para el cumplimiento de nuestros fines, desde la ciencia, el rigor y la colaboración con todas las Instituciones que tienen fines similares, entre ellas, la Cátedra del Camino de Santiago, que él dirige”, ha señalado Xesús Palmou tras el discurso de ingreso de Miguel Taín Guzmán y la correspondiente contestación por parte de Darío Villanueva, Académico de Número, además de exrector de la USC y exdirector de la RAE.

Miguel Taín Guzmán ha dedicado su discurso a analizar el altar mayor de la catedral compostelana desde el punto de vista de su iconografía en relación con el culto y los ritos de la peregrinación, y prestando una especial atención a las tres representaciones del Apóstol que allí se pueden ver: “Santiago en cátedra como Evangelizador y Padre de la Fe, exhibido dentro del camarín; Santiago como Peregrino, expuesto encima del camarín, y Santiago como Caballero, en el baldaquino”. Su intervención ha sido calificada como una “magnífica lección” por Darío Villanueva, quien ha indicado también en su respuesta que Miguel Taín “viene a aportar a nuestra Academia la riquísima e inagotable veta de la Historia del Arte”. Villanueva ha expuesto los méritos que avalan la incorporación del nuevo Académico, entre los que ha destacado además de su doble condición de Catedrático de Historia del Arte y director de la Cátedra del Camino, su papel como fundador y codirector del curso de verano Lecciones Jacobeas Internacionales de la USC, que se viene celebrando desde el año 2007, y sus numerosas investigaciones sobre el Camino de Santiago, la ciudad de Compostela y el fenómeno de la peregrinación, de las “que ha dado debida cuenta a través de sus libros y de numerosos artículos publicados en revistas científicas nacionales e internacionales”.

Xesús Palmou ha aprovechado su intervención para agradecer, una vez más, la colaboración del Conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades, Román Rodríguez, y del rector de la Universidad de Santiago, Antonio López. El presidente de la Academia Xacobea ha indicado que han sido fundamentales para “el éxito alcanzado” por la institución hasta la fecha. Además, ha dedicado unas palabras a la Iglesia compostelana, tanto por la participación en la institución como Académico del deán José Fernández Lago, como por la presencia en la sesión de hoy de Julián Barrio, “en uno de sus últimos actos como arzobispo” y del que ha señalado que, “con independencia de su lugar de nacimiento, es y siempre será uno de los gallegos buenos y generosos”.

La trayectoria profesional del nuevo Académico, así como el trabajo que viene desarrollando desde la Cátedra del Camino son dos de los aspectos de Miguel Taín que ha destacado el conselleiro de Cultura en su intervención. Román Rodríguez ha apuntado también que su incorporación supone una “buena noticia para la Academia” y ha agradecido la responsabilidad y el compromiso de todos los miembros de esta institución que, según ha apuntado, se ha labrado ya “un prestigio muy grande” en sus menos de diez años de vida. 

El rector de la USC, Antonio López, también ha felicitado a la Academia por “completar su plantel de académicos y académicas en un espacio de tiempo pequeño y poder así desarrollar plenamente la labor que ya viene ejerciendo desde sus inicios”. Además, ha agradecido a la Academia “contar de nuevo con la Universidad para sus actividades” y ha asegurado que el ingreso de Miguel Taín es una “decisión absolutamente acertada que contribuirá a seguir avanzando en el conocimiento del fenómeno jacobeo”.

La vicepresidenta segunda de la Academia Xacobea, Josefa Sanz Fuentes, y el secretario general de la institución, Ulises Bértolo, han completado la mesa presidencial de la sesión solemne, en la que los académicos Francisco Durán Villa y Teresa Carballeira Rivero, se han ocupado de acompañar a Miguel Taín Guzmán al estrado para leer su discurso y formalizar su ingreso como Académico recibiendo la medalla correspondiente.