Close

diciembre 26, 2022

O xurado declara deserto o segundo Premio de Poesía Camiño de Santiago

Os encargados de valorar as obras presentadas consideran que ningunha alcanza a calidade suficiente para recibir o galardón

Ademais, sinalan que algún dos orixinais enviados tivo que ser descartado por incumprir as bases do certame.

A segunda edición do Premio de Poesía Camiño de Santiago Certame Poético Faise Camiño organizado pola Academia Xacobea coa colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística e o patrocinio de Aluminios Cortizo, e dotado con 3.000 euros, quedou deserta. Así o acordou o xurado integrado por Marcelino Agís Villaverde (presidente), Ulises Bértolo (secretario con voz, pero sen voto) e Rosalía Morlán, Francisco Castro, Pati Blanco e Armando Requeixo (vogais) tras avaliar as distintas obras presentadas.

No seu veredicto explican que a súa decisión é froito dunha “pausada e argumentada deliberación” na que concluíron que ningún dos orixinais que se axustan ás bases do certame “alcanza a calidade suficiente para ser distinguido co galardón”. Ademais, sinalan que “algún orixinal de calidade estimable non puido ser considerado ao incumprir visiblemente as bases”. 

El jurado declara desierto el segundo Premio de Poesía Camino de Santiago

Los encargados de valorar las obras presentadas consideran que ninguna alcanza la calidad suficiente para recibir el galardón

Además, señalan que alguno de los originales enviados tuvo que ser descartado por incumplir las bases del certamen.

La segunda edición del Premio de Poesía Camino de Santiago Certamen Poético Se Hace Camino organizado por la Academia Xacobea con la colaboración de la Secretaría Xeral de Política Lingüística y el patrocinio de Aluminios Cortizo, y dotado con 3.000 euros, ha quedado desierta. Así lo ha acordado el jurado integrado por Marcelino Agís Villaverde (presidente), Ulises Bértolo (secretario con voz, pero sin voto) y Rosalía Morlán, Francisco Castro, Pati Blanco y Armando Requeixo (vocales) tras evaluar las distintas obras presentadas.

En su veredicto explican que su decisión es fruto de una “pausada y argumentada deliberación” en la que han concluido que ninguno de los originales que se ajustan a las bases del certamen “alcanza la calidad suficiente para ser distinguido con el galardón”. Además, señalan que “algún original de calidad estimable no pudo ser considerado al incumplir visiblemente las bases”.