Close

agosto 2, 2022

A Academia Xacobea e a Xunta de Galicia presentan o programa das XVII Xornadas Mar por Medio de Ribadeo

Valentín García salientou o labor da Academia Xacobea “quen desde un primeiro momento toma a dirección da organización destas xornadas”.

García afirmou que ademais da temática que ten que ver cos camiños, cos peregrinos, haberá momentos para o lecer como é a actividade musical.

Xesús Palmou amosouse “honrado de que a Academia que preside lidere a organización” destas Xornadas Mar por Medio, de acordo coa Xunta de Galicia e a Universidade, e coa colaboración ademais da Deputación de Lugo e o Concello de Ribadeo.

Santiago, 2 de agosto de 2022. O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e o presidente da Academia Xacobea, Xesús Palmou, presentaron hoxe a programación das XVII Xornadas Mar por Medio, que se desenvolverán en Ribadeo entre o 16 e o 18 de setembro.

Unhas Xornadas que durante moitos anos valeron para a proxección, análise, debate e estudo do que é a Galicia contemporánea; fundadas polo que foi director do Centro de Estudos Galegos na Universidade de Oxford, John Rutherford, e que vinculou a ese concello singular da mariña lucense aos máis altos especialistas na visión e no estudo pormenorizado de moitísimas temáticas diferentes.

O secretario xeral destacou que “tras un parón bastante máis grande do desexable, desde a Xunta de Galicia decidimos apoiar a reedición desta cita que durante o verán vai ser a que analice o feito xacobeo, os camiños de Santiago, e para iso puxémonos en contacto e colaboración coa Academia Xacobea”. Así salientou o labor da Academia “quen desde un primeiro momento toma a dirección destas xornadas, e coa colaboración de operadores locais de Ribadeo e a Universidade de Santiago, e a adhesión da Deputacion de Lugo e o Concello de Ribadeo fai posible que esteamos presentando unhas xornadas que cremos van ter unha gran aceptación, que contemplan moitos puntos de vista do Xacobeo”. García afirmou que ademais desta temática que ten que ver cos camiños, cos peregrinos, haberá momentos para o lecer como é a actividade musical e tamén para facer unha referencia a unha poetisa ribadense da que este ano celebramos o seu centenario, Luz Pozo Garza. A importancia da súa figura e da súa persoa estará presenta tamén nestas xornadas

Pola súa banda, Xesús Palmou amosouse “honrado de que a Academia que preside lidere a organización” destas Xornadas Mar por Medio, de acordo coa Xunta de Galicia e a Universidade, coa colaboración ademais da Deputación de Lugo e o Concello de Ribadeo, “posto que entra dentro dos obxectivos e fins fundacionais da nosa Academia, que son a investigación, estudo, promoción e divulgación do Camiño de Santiago”. Unhas xornadas, engadiu, “nas que se analizan diversos aspectos do Camiño de Santiago e o fenómeno Xacobeo en xeral”, coa participación de catedráticos de diferentes universidades, Académicos entre os que se atopa o Deán da Catedral de Santiago, D. José Fernández Lago, e persoas expertas en cada un dos temas que se van tratar, como a xornalista Esther Eiros no eido da comunicación. Ademais dentro das diversas actuacións musicais cabe destacar a intervención de María do Ceo.

O programa das xornadas, que terán lugar entre o 16 e o 18 de setembro en Ribadeo, está xa completamente pechado e, a día de hoxe, 10 días despois da apertura de inscricións, hai xa 40 persoas apuntadas e poden seguir facéndoo a través da web www.academiaxacobea.gal

O ribadense Manuel Valín, membro do comité científico das xornadas Mar por Medio, agradeceu á Academia Xacobea e á Xunta de Galicia que tivesen “a delicadeza de recuperar unhas xornadas que realmente formaban o buque insignia da programación cultural que tiña o concello daquela e que se deixou de organizar coa conseguinte perda para a programación cultural ribadense”. Cualificou ademais de “excepcional” o programa confeccionado para a recuperación das xornadas que volven ao grande.

Más información e programa en:http://academiaxacobea.gal/wp-content/uploads/2022/08/PROGRAMA-MAR-POR-MEDIO_galego.pdf

La Academia Xacobea y la Xunta de Galicia presentan el programa de las XVII Jornadas Mar por Medio de Ribadeo

Valentín García destacó la labor de la Academia Xacobea “quien desde un primer momento toma la dirección de la organización de estas jornadas”.

García afirmó que además de la temática que tiene que ver con los caminos, con los peregrinos, habrá momentos para el ocio como es la actividad musical.

Xesús Palmou se mostró “honrado de que la Academia que preside lidere la organización” de estas Jornadas Mar por Medio, de acuerdo con la Xunta de Galicia y la Universidad, y con la colaboración además de la Diputación de Lugo e el Concello de Ribadeo.

Santiago, 2 de agosto de 2022. El secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, y el presidente de la Academia Xacobea, Xesús Palmou, presentaron hoy la programación de las XVII Jornadas Mar por Medio, que se desarrollarán en Ribadeo entre el 16 y el 18 de septiembre.

Unas Jornadas que durante muchos años valieron para la proyección, análisis, debate y estudio de lo que es la Galicia contemporánea; fundadas por quien fue director del Centro de Estudios Gallegos en la Universidad de Oxford, John Rutherford, y que vinculó a ese municipio singular de la marina lucense a los más altos especialistas en la visión y en el estudio pormenorizado de muchísimas temáticas diferentes.

El secretario general destacó que “tras un parón bastante más grande de lo deseable, desde la Xunta de Galicia decidimos apoyar la reedición de esta cita que durante el verano va a ser la que analice el hecho jacobeo, los caminos de Santiago, y para eso nos pusimos en contacto y colaboración con la Academia Xacobea”. Así destacó la labor de la Academia, “quien desde un primer momento toma la dirección de estas jornadas, y con la colaboración de operadores locales de Ribadeo y la Universidad de Santiago, y la adhesión de la Diputacion de Lugo y el Ayuntamiento de Ribadeo hace posible que estemos presentando unas jornadas que creemos van a tener una gran aceptación, que contemplan muchos puntos de vista del Xacobeo”. García afirmó que además de esta temática que tiene que ver con los caminos, con los peregrinos, habrá momentos para el ocio como es la actividad musical y también para hacer una referencia a una poetisa ribadense de la que este año celebramos su centenario, Luz Pozo Garza. La importancia de su figura y de su persona estará presenta también en estas jornadas.

Por su parte, Xesús Palmou se mostró “honrado de que la Academia que preside lidere la organización” de estas Jornadas Mar por Medio, de acuerdo con la Xunta de Galicia y la Universidad, y con la colaboración además de la Diputación de Lugo y el Ayuntamiento de Ribadeo, “puesto que entra dentro de los objetivos y fines fundacionales de nuestra Academia, que son la investigación, estudio, promoción y divulgación del Camino de Santiago”. Unas jornadas, añadió, “en las que se analizan diversos aspectos del Camino de Santiago y el fenómeno Jacobeo en general”, con la participación de catedráticos de diferentes universidades, Académicos entre los que se encuentra el Deán de la Catedral de Santiago, D. José Fernández Lago, y personas expertas en cada uno de los temas que se van a tratar, como la periodista Esther Eiros en el campo de la comunicación. Además dentro de las diversas actuaciones musicales cabe destacar la intervención de María do Ceo.

El programa de las jornadas, que tendrán lugar entre el 16 y el 18 de septiembre en Ribadeo, está ya completamente cerrado y, a día de hoy, 10 días después de la apertura de inscripciones, hay ya 40 personas apuntadas y pueden seguir haciéndolo a través de la web www.academiaxacobea.gal

El ribadense Manuel Valín, miembro del comité científico de las jornadas Mar por Medio, agradeció a la Academia Xacobea y a la Xunta de Galicia que tuvieran “la delicadeza de recuperar unas jornadas que realmente formaban el buque insignia de la programación cultural que tenía el ayuntamiento de aquella y que se dejó de organizar con la consiguiente pérdida para la programación cultural ribadense”. Calificó además de “excepcional” el programa confeccionado para la recuperación de las jornadas que vuelven a lo grande. 

Más información e programa en: http://academiaxacobea.gal/wp-content/uploads/2022/08/PROGRAMA-MAR-POR-MEDIO_castellano.pdf