Close

noviembre 13, 2019

O reitor da Universidade da Coruña incorpórase como membro honorario á Academia Xacobea


Julio Abalde destacou a súa sintonía coa institución e sinalou que esta debe cubrir un espazo “importantísimo na identidade colectiva de Galicia”

Os participantes tiveron palabras de lembranza para Federico Pomar, pai da conselleira de Educación e estudoso do Camiño, que faleceu en días pasados

A Coruña. 12 de novembro do 2019. A Academia Xacobea vén de sumar no mundo universitario un novo e importante apoio para os seus traballos e obxectivos coa incorporación do reitor da Universidade da Coruña. Julio Abalde Alonso formalizou esta tarde o seu ingreso oficial como Académico Honorario na institución que preside Jesús Palmou no transcurso do acto celebrado na Facultade de Dereito da universidade herculina e que comezou e finalizou con dúas interpretacións musicais vencelladas tamén ao Camiño de Santiago a cargo do cantautor Manoele de Felisa.

O reitor mostrou o seu agradecemento á Academia Xacobea polo seu nomeamento e destacou a súa “sintonía” cos fins que recolle esta nos seus estatutos: promover a investigación do fenómeno xacobeo e a difusión dos seus valores desde unha perspectiva multidisciplinar. Así, sinalou que desde a súa fundación a Academia “abriu unha nova vía de estudo e divulgación, inscrita con clareza no ámbito do rigor, da altura de miras e da proxección”, tanto en Galicia, como en España e no eido internacional. “Comprométome desde este mesmo momento a tomar

parte activa nas iniciativas da Academia Xacobea e a fomentalas nos campus, que xa atesouran unha importante experiencia de traballo académico e científico a prol dos camiños xacobeos”, apuntou Julio Abalde antes de destacar que ábrese así “un abano de posibilidades de colaboración, quer para o traballo conxunto en proxectos e actividades, quer para apoiar calquera iniciativa que concorde cos obxectivos que se marca a Academia Xacobea”. O reitor indicou ademais que a Academia “pode e debe cubrir un espazo importantísimo na identidade colectiva de Galicia, que ten a súa proxección nas institucións e personalidades de ámbito nacional e internacional vinculadas a nós polos camiños xacobeos”.

No seu discurso de ingreso, Abalde lembrou tamén que xa Elías Valiña, párroco do Cebreiro e gran impulsor da revitalización do Camiño de Santiago, levou o fenómeno xacobeo ao eido universitario no ano 1965 coa súa tese de doutoramento, e repasou algúns dos fitos que se sucederon desde que o crego comezara a percorrer a ruta cara a Compostela pintando as frechas amarelas ata a actualidade; fitos que “contribuíron a instalar a Galicia na modernidade”, como a designación do Camiño como Primeiro Itinerario Cultural Europeo ou a celebración do primeiro Congreso Internacional do Camiño de Santiago.

“E unha das realidades gozosas da Galicia contemporánea é, sen dúbida, a construción do seu propio sistema universitario (…). Os camiños do progreso social, cultural e económico dos galegos e das galegas pasan, en gran medida, polos campus vertebrados arredor das sete principais cidades de Galicia”, explicou para facer fincapé no papel vital que as universidades xogan no “proceso de mellora cultural e social experimentado por Galicia nas últimas décadas. Esa Galicia máxica pero moderna, moderna pero máxica, pero moderna, moderna pero máxica, que os camiñantes se atopan cando se adentran no país por calquera dos roteiros clásicos”. Abalde lembrou que os propios estatutos da Universidade da Coruña recollen que a institución dedicará “especial atención ao estudo e desenvolvemento da identidade cultural do noso país e dos diversos aspectos da sociedade galega” e sinalou que, “sen dúbida ningunha”, o movemento xacobeo forma parte desa identidade, que nos vincula co resto de Europa desde hai séculos e agora, cada vez máis, coas xentes de todo o mundo que veñen percorrer os itinerarios xacobeos”. Así, lembrou algunhas das actividade que a Universidade da Coruña xa ten realizado xa nese eido, como as Aulas no Camiño, e puxo de relevo o feito significativo de que as cidades que albergan os seus dous campos, A Coruña e Ferrol, son tamén os puntos de partida dos dous itinerarios do Camiño Inglés. “Seguindo o ronsel da pegada cultural das rutas, seculares sendeiros de integración, tomo metaforicamente ese mesmo Camiño para representar o meu ingreso na Academia Xacobea”, sinalou para concluír a súa intervención.

O académico Eduardo López Pereira deu resposta as verbas de Julio Abalde lembrando a obra de Plutarco “Vidas paralelas” para amosar os puntos en común das súas respectivas traxectorias: catedráticos da Universidade da Coruña, vicerreitores, directores da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia e, agora, membros da Academia Xacobea. López Pereira explicou que xa compartía con Abalde a “preocupación pola mellora da calidade das nosas universidades” e que desde hoxe estarán unidos tamén polos “valores e os fins marcados polos estatutos de Academia Xacobea”. Entre eles citou a promoción e difusión do fenómeno xacobeo. e lembrou a algúns dos pioneiros nesta tarefa e as anécdotas que marcaron o seu traballo: O bispo Xelmírez e os responsables do Códice Calixtino.

Pola súa banda, Jesús Palmou explicou que o Camiño ten a súa orixe e o seu destino en Compostela, pero que hoxe en día ten acadado xa unha dimensión universal á que non é allea nin a cidade da Coruña nin a súa universidade. E sinalou tamén que coa incorporación de Julio Abalde, a institución suma un “intelectual e europeísta” que contribuirá a alumear a traxectoria da Academia. “Desde a Academia Xacobea creemos nunha Europa froito do imperio dos sentimentos compartidos, froito da razón e do imperio do Dereito, fronte ao imperio da forza. Un espazo de convivencia e de prosperidade, no que máis alá de fronteiras e crenzas, a liberdade, a solidariedade, a fraternidade e a ética pública, sexan piares fundamentais da súa esencia. En definitiva, promovemos o Camiño de Santiago e os seus valores, como un Camiño de concordia, de paz eentendemento, entre os europeos, pero tamén entre os pobos do mundo”.

Todos os participantes tiveron unhas palabras de agarimo e apoio para a conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, polo falecemento a pasada fin de semana do seu pai, Federico Pomar de la Iglesia, gran estudoso do Camiño, tal como lembrou Eduardo López Pereira. Carmen Pomar non puido estar presente no acto desta tarde tal como estaba previsto inicialmente, pero si acudiu en representación do seu departamento o secretario xeral técnico da consellería, Jesús Oitavén, que foi o encargado de pechar a sesión. Oitavén, tras felicitar a Julio Abalde e sinalar que pola súa traxectoria e capacidade enriquecerá o traballo da Academia, botou man das palabras que Federico Pomar estaba a preparar para o acto desta tarde destacando a importancia e transcendencia do Camiño. O representante autonómico suliñou o papel crucial do Camiño de Santiago na construción europea e a súa capacidade para xerar vencellos e tender pontes entre pobos diferentes. “Só procurando o mellor para os outros se acada o mellor para un mesmo. O Camiño de Santiago debe ser unha vía de progreso material, pero tamén de progreso moral (…). Representa o mellor do que somos e do que debemos chegar a ser”, afirmou Oitavén, quen pechou a súa intervención animando á Academia a exercer a responsabilidade de transmitir a sociedade os valores esenciais desa idea de Europa e do entendemento.


El rector de la Universidade de A Coruña se incorpora como miembro honorario a la Academia Xacobea

Julio Abalde destacou a súa sintonía coa institución e sinalou que esta debe cubrir un espazo “importantísimo na identidade colectiva de Galicia”

Los participantes tuvieron palabras de recuerdo para Federico Pomar, padre de la conselleira de Educación y estudioso del Camino, que falleció en días pasados 

A Coruña. 12 de noviembre del 2019. La Academia Xacobea viene de sumar en el mundo universitario un nuevo e importante apoyo para sus trabajos y objetivos con la incorporación del rector de la Universidad de A Coruña. Julio Abalde Alonso formalizó esta tarde su ingreso oficial como Académico Honorario en la institución que preside Jesús Palmou en el transcurso del acto celebrado en la Facultad de Derecho de la universidad herculina y que comenzó y finalizó con dos interpretaciones musicales vinculadas también al Camino de Santiago a cargo del cantautor Manoelede Felisa. 

El rector mostró su agradecimiento a la Academia Xacobea por su nombramiento y destacó su “sintonía” con los fines que recoge esta en sus estatutos: promover la investigación del fenómeno xacobeo y la difusión de sus valores desde una perspectiva multidisciplinar. Así, señaló que desde su fundación la Academia “abrió una nueva vía de estudio y divulgación, inscrita con clareza en el ámbito del rigor, de la altura de miras y de la proyección”, tanto en Galicia, como en España y en el campo internacional. “Me comprometo desde este mismo momento a tomar parte activa en las iniciativas de la Academia Xacobea y a fomentarlas en los campus, que ya atesoran una importante experiencia de trabajo académico y científico a favor de los caminos xacobeos”, apuntó Julio Abalde antes de destacar que se abre así “un abanico de posibilidades de colaboración, bien para el trabajo conjunto en proyectos y actividades, bien para apoyar cualquier iniciativa que concuerde con los objetivos que se marca la Academia Xacobea”. El rector indicó además que la Academia “puede y debe cubrir un espacio importantísimoen la identidad colectiva de Galicia, que tiene su proyección en las instituciones y personalidades de ámbito nacional e internacional vinculadas a nosotros por los caminos xacobeos”. 

En su discurso de ingreso, Abalde recordó también que ya Elías Valiña, párroco del Cebreiro y gran impulsor de la revitalización del Camino de Santiago, llevó el fenómeno xacobeo al campo universitario en el año 1965 con su tesis de doctorado, y repasó algunos de los hitos que se sucedieron desde que el cura había comenzado a recorrer la ruta hacia Compostela pintando las flechas amarillas hasta la actualidad; hitos que “contribuyeron a instalar a Galicia en la modernidad”, como la designación del Camino como Primer Itinerario Cultural Europeo o la celebración del primer Congreso Internacional del Camino de Santiago. 

“Y una de las realidades gozosasde la Galicia contemporánea es, sin duda, la construcción de su propio sistema universitario (…). Los caminos del progreso social, cultural y económico de los gallegos y de las gallegas pasan, en gran medida, por los campus vertebrados alrededor de las siete principales ciudades de Galicia”, explicó para hacer hincapié en el papel vital que las universidades juegan en el “proceso de mejora cultural y social experimentado por Galicia en las últimas décadas. Esa Galicia mágica pero moderna, moderna pero mágica, que los caminantes se encuentran cuando se adentranen el país por cualquiera de las rutas clásicas”. Abalde recordó que los propios estatutos de la Universidad de A Coruña recogen que la institución dedicará “especial atención al estudio y desarrollo de la identidad cultural de nuestro país y de los diversos aspectos de la sociedad gallega” y señaló que, “sin duda ninguna”, el movimiento xacobeo forma parte de esa identidad, que nos vincula con el resto de Europa desde hace siglos y ahora, cada vez más, con las gentes de todo el mundo que vienen a recorrer los itinerarios xacobeos”. Así, recordó algunas de las actividades que la Universidad de A Coruña ha realizado ya en ese campo, como las Aulas en el Camino, y puso de relieve el hecho significativo de que las ciudades que albergan sus dos campos, A Coruña y Ferrol, son también los puntos de partida de los dos itinerarios del Camino Inglés. “Siguiendo la estela de la huella cultural de las rutas, seculares senderos de integración, tomo metafóricamente ese mismo Camino para representar mi ingreso en la Academia Xacobea”, señaló para concluir su intervención. 

El académico Eduardo López Pereira dio respuesta a las palabras de Julio Abalde recordando la obra de Plutarco“Vidas paralelas” para mostrar los puntos en común de sus respectivas trayectorias: catedráticos de la Universidad de A Coruña, vicerrectores, directores de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia y, ahora, miembros de la Academia Xacobea. López Pereira explicó que ya compartía con Abalde la “preocupación por la mejora de la calidad de nuestras universidades” y que desde hoy estarán unidos también por los “valores y los fines marcados por los estatutos de la  Academia Xacobea”. Entre ellos citó la promoción y difusión del fenómeno xacobeo. y recordó a algunos de los pioneros en esta tarea y las anécdotas que marcaron su trabajo: El obispo Xelmírez y los responsables del CódiceCalixtino. 

Por su parte, Jesús Palmou explicó que el Camino tiene su origen y su destino en Compostela, pero que hoy en día ha conseguido ya una dimensión universal a la que no es ajena ni la ciudad de A Coruña ni su universidad. Y señaló también que con la incorporación de Julio Abalde, la institución suma un “intelectual y europeísta” que contribuirá a alumbrar la trayectoria de la Academia. “Desde la Academia Xacobea creemos en una Europa fruto del imperio de los sentimientos compartidos, fruto de la razón y del imperio del Derecho, frente al imperio de la fuerza. Un espacio de convivencia y de prosperidad, en el que más allá de fronteras y creencias, la libertad, la solidaridad, la fraternidad y la ética pública, sean pilares fundamentales de su esencia. En definitiva, promovemos el Camino de Santiago y sus valores, como un Camino de concordia, de paz y entendimiento, entre los europeos, pero también entre los pueblos del mundo”. Todos los participantes tuvieron unas palabras de cariño y apoyo para la conselleira de Educación, Universidad y Formación Profesional, Carmen Pomar, por el fallecimiento a pasado fin de semana de su padre, Federico Pomar de la Iglesia, gran estudioso del Camino, tal como recordó Eduardo López Pereira. Carmen Pomar no pudo estar presente en el acto de esta tarde tal como estaba previsto inicialmente, pero sí acudió en representación de su departamento el secretario general técnico de la consellería, Jesús Oitavén, que fue el encargado de cerrar la sesión. Oitavén, tras felicitar a Julio Abalde y señalar que por su trayectoria y capacidad enriquecerá el trabajo de la Academia, echó mano de las palabras que Federico Pomar estaba preparando para el acto de esta tarde destacando la importancia y trascendencia del Camino. El representante autonómico subrayóel papel crucial del Camino de Santiago en la construcción europea y su capacidad para generar vínculos y tender puentes entre pueblos diferentes. “Solo procurando lo mejor para los otros se consigue lo mejor para un mismo. El Camino de Santiago debe ser una vía de progreso material, pero también de progreso moral (…). Representa lo mejor de lo que somos y de lo que debemos llegar a ser”, afirmó Oitavén, quien cerró su intervención animando a la Academia a ejercer la responsabilidad de transmitir a la sociedad los valores esenciales de esa idea de Europa y del entendimiento.