Close

junio 28, 2019

Os catedráticos Francisco Durán Villa e José Manuel García Iglesias e o xornalista Lois Celeiro incorpóranse á Academia Xacobea

O Conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, presidiu o acto celebrado esta tarde no Paraninfo da Universidade de Santiago de Compostela

Tres representantes do mundo universitario e da comunicación formalizaron esta tarde a súa incorporación á Academia Xacobea no transcurso dun acto celebrado no Paraninfo da Universidade de Santiago. O catedrático e decano da Facultade de Xeografía e Historia da Universidade compostelá, Francisco Durán Villa; o catedrático de Historia do Arte da mesma universidade, José Manuel García Iglesias, e o xornalista, responsable da comunicación da USC e vicepresidente da Asociación de Periodistas e Estudosos do Camiño de Santiago, Lois Celeiro Álvarez, uníronse á institución como Académicos de Número nun acto presidido polo conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, e o reitor da Universidade de Santiago, Antonio López.

López mostrou a súa satisfacción pola incorporación á Academia de tres membros da comunidade universitaria compostelá e manifestou o compromiso da institución que encabeza co fenómeno xacobeo. “Desexar que o futuro que temos por diante a curto a medio prazo sexa un futuro de éxito”, sinalou o reitor compostelán, quen chamou a aproveitar as posibilidades que se presentan coa celebración do Ano Santo do ano 2021 e dos dous seguintes xacobeos.

Nesa mesma idea abundou o conselleiro de Cultura ao sinalar que espera que os próximos xacobeos se convertan nunha “panca de cambio e un motor de transformación de Galicia”. Román Rodríguez indicou que o Camiño de Santiago existe desde hai séculos, pero que “ninguén dubida que o fenómeno xacobeo tivo un punto de inflexión no ano 93” e sinalou que aínda que o Xacobeo 21 non pode ser igual a aquel, posto que os tempos e a sociedade cambiaron moito, si comparte co ano 1993 “o seu espírito aventureiro”. Ademais, destacou o traballo que a Academia Xacobea está a desenvolver e amosou o seu convencemento de que os tres novos académicos farán “unhas achegas fundamentais para enriquecer o seu labor de estudo e investigación”.

O presidente da Academia Xacobea, Xesús Palmou, destacou na súa intervención a “calidade humana, intelectual e profesional” dos tres novos membros da institución, aos que cualificou de “personalidades de extraordinarios méritos, ligadas á Universidade, á comunicación e ao Camiño de Santiago, a través do estudo, investigación e a promoción e difusión do fenómeno xacobeo”. Palmou brindou aos tres académicos a súa “cordial benvida” e mostrouse convencido de que “achegarán luz ás nosas pegadas” e contribuirán ao cumprimento dos obxectivos fundacionais da Academia.

Lois Celeiro fixo do seu municipio natal, Samos, o eixo central do seu discurso de ingreso e aproveitou a súa intervención para alertar da ameaza do despoboamento e reivindicar a memoria dos habitantes daquela zona do interior de Lugo. Celeiro lembrou tamén a pegada que o Camiño de Santiago deixou en Samos e o propio papel que o mosteiro alí fundado e os seus monxes desempeñaron para consolidar a ruta xacobea. “Samos é un lugar de encontro entre a terra e a persoa”, explicou antes de rematar expresando o desexo de que o Camiño de Santiago contribúa a vertebrar de novo aquelas terras.

O catedrático Francisco Durán dixo sentirse honrado por incorporarse á Academia Xacobea e analizou na súa intervención a crise das relixións e a auxe das novas espiritualidades que tratan de encher ese oco e dar resposta á procura do sentido da vida. Así, explicou como se manifesta esta tendencia tamén no Camiño de Santiago e chamou a “recuperar a singularidade da peregrinación” e a reivindicar o carácter sacro do Camiño e da súa meta final, a tumba do Apóstolo. Durán explicou tamén que desde os seus inicios o Camiño mesturou elementos diversos como devoción milenaria, natureza e intercambio de culturas e reclamou a vixencia destes aspectos e do sentido orixinal da peregrinación fronte á rapidez do turismo.

José Manuel García Iglesias botou man na súa intervención dun proxecto no que ten previsto analizar a pegada do Apóstolo Santiago e do fenómeno xacobeo en máis de medio cento de catedrais e compartiu cos presentes algunhas das conclusións. O catedrático, que ten participado en diversos proxectos expositivos relacionados co Xacobeo, explicou de xeito pormenorizado as distintas manifestacións da figura do Apóstolo na catedral de Oviedo e relatou como esta foi evolucionado ao longo dos séculos.

O académico e catedrático da Universidade da Coruña Eduardo López Pereira foi o encargado de dar resposta aos discursos de ingreso dos tres novos membros e fíxoo explicando que para a Academia é unha honra incorporar a dous profesores da Universidade de Santiago e a un xornalista fondamente ligado tamén á mesma institución. López Pereira destacou a traxectoria e os logros profesionais de Celeiro, Durán e García Iglesias.

O acto congregou a unha destacada representación do mundo académico, político e cultural, como a Valedora do Pobo, Milagros Otero; o conselleiro do Consello de Contas, Constantino Carreira; o embaixador de España en Guatemala, Alfonso Portabales; os presidentes de das Academias de Ciencias e Ciencias Veterinarias, Juan Manuel Lema Rodicio e Antonio Crespo; os ex-reitores Juan Víaño, Carlos Pajares e Juan Casares, e os representantes de outras entidades diversas, como as fundacións Penzol, Amigos de Galicia o Galega contra o narcotráfico.


Los catedráticos Francisco Durán Villa y José Manuel García Iglesias y el periodista Lois Celeiro se incorporan a la Academia Xacobea

El Conselleiro de Cultura y Turismo, Román Rodríguez, presidió el acto celebrado esta tarde en el Paraninfo de la Universidad de Santiago de Compostela

Tres representantes del mundo universitario y de la comunicación formalizaron esta tarde su incorporación a la Academia Xacobea en el transcurso de un acto celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Santiago. El catedrático y decano de la Facultad de Geografía y Historia de la Universidad compostelana, Francisco Durán Villa; el catedrático de Historia del Arte de la misma universidad, José Manuel García Iglesias, y el periodista, responsable de la comunicación de la USC y vicepresidente de la Asociación de Periodistas y Estudiosos del Camino de Santiago, Lois Celeiro Álvarez, se unieron a la institución como Académicos de Número en un acto presidido por el Conselleiro de Cultura y Turismo, Román Rodríguez, y el rector de la Universidad de Santiago, Antonio López.

López mostró su satisfacción por la incorporación a la Academia de tres miembros de la comunidad universitaria compostelana y manifestó el compromiso de la institución que encabeza con el fenómeno xacobeo. “Desear que el futuro que tenemos por delante a corto a medio plazo sea un futuro de éxito”, señaló el rector compostelano, quien llamó a aprovechar las posibilidades que se presentan con la celebración del Año Santo del año 2021 y de los dos siguientes xacobeos.

En esa misma idea abundó el Conselleiro de Cultura al señalar que espera que los próximos xacobeos se conviertan en una “palanca de cambio y un motor de transformación de Galicia”. Román Rodríguez indicó que el Camino de Santiago existe desde hace siglos, pero que “nadie duda que el fenómeno xacobeo tuvo un punto de inflexión en el año 93” y señaló que aunque el Xacobeo 21 no puede ser igual a aquel, puesto que los tiempos y la sociedad cambiaron mucho, sí comparte con el año 1993 “su espíritu aventurero”. Además, destacó el trabajo que la Academia Xacobea está desarrollando y mostró su convencimiento de que los tres nuevos académicos harán “unas aportaciones fundamentales para enriquecer su labor de estudio e investigación”.

El presidente de la Academia Xacobea, Xesús Palmou, destacó en su intervención la “calidad humana, intelectual y profesional” de los tres nuevos miembros de la institución, a los que calificó de personalidades de extraordinarios méritos, ligadas a la Universidad, a la comunicación y al Camino de Santiago, a través del estudio, investigación y la promoción y difusión del fenómeno xacobeo. Palmou brindó a los tres académicos su “cordial bienvenida” y se mostró convencido de que “acercarán luz a nuestras huellas” y contribuirán al cumplimiento de los objetivos fundacionales de la Academia.

Lois Celeiro hizo de su municipio natal, Samos, el eje central de su discurso de ingreso y aprovechó su intervención para alertar de la amenaza de la despoblación y reivindicar la memoria de los habitantes de aquella zona del interior de Lugo. Celeiro recordó también la huella que el Camino de Santiago dejó en Samos y el propio papel que el monasterio allí fundado y sus monjes desempeñaron para consolidar la ruta xacobea. “Samos es un lugar de encuentro entre la tierra y la persona”, explicó antes de finalizar expresando el deseo de que el Camino de Santiago contribuya a vertebrar de nuevo aquellas tierras.

El catedrático Francisco Durán dijo sentirse honrado por incorporarse a la Academia Xacobea y analizó en su intervención la crisis de las religiones y el auge de las nuevas espiritualidades que tratan de llenar ese hueco y dar respuesta a la búsqueda del sentido de la vida. Así, explicó como se manifiesta esta tendencia también en el Camino de Santiago y llamó a “recuperar la singularidad de la peregrinación” y a reivindicar el carácter sagrado del Camino y de su meta final, la tumba del Apóstol. Durán explicó también que desde sus inicios el Camino mezcló elementos diversos como devoción milenaria, naturaleza e intercambio de culturas y reclamó la vigencia de estos aspectos y del sentido original de la peregrinación frente a la rapidez del turismo.

José Manuel García Iglesias echó mano en su intervención de un proyecto en el que ha previsto analizar la huella del Apóstol Santiago y del fenómeno xacobeo en más de medio ciento de catedrales y compartió con los presentes algunas de las conclusiones. El catedrático, que ha participado en diversos proyectos expositivos relacionados con el Xacobeo, explicó de manera pormenorizada las distintas manifestaciones de la figura del Apóstol en la catedral de Oviedo y relató como esta fue evolucionado a lo largo de los siglos.

El académico y catedrático de la Universidad de A Coruña Eduardo López Pereira fue el encargado de dar respuesta a los discursos de ingreso de los tres nuevos miembros y lo hizo explicando que para la Academia es una honra incorporar la dos profesores de la Universidad de Santiago y a un periodista hondamente ligado también a la misma institución. López Pereira destacó la trayectoria y los logros profesionales de Celeiro, Durán y García Iglesias.

El acto congregó a una destacada representación del mundo académico, político y cultural, como la Defensora del Pueblo, Milagros Otero; el Conselleiro del Consejo de Cuentas, Constantino Carreira; el embajador de España en Guatemala, Alfonso Portabales; los presidentes de de las Academias de Ciencias y Ciencias Veterinarias, Juan Manuel Lema Rodicio y Antonio Crespo; los ex-rectores Juan Víaño, Carlos Pajares y Juan Casares, y los representantes de otras entidades diversas, como las fundaciones Penzol, Amigos de Galicia o Galega contra el narcotráfico.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.