Close

marzo 28, 2019

A Academia Xacobea celebrou na Delegación da Xunta en Madrid unha sesión solemne na que investiu como Académica de Número á xornalista Pilar Falcón

Tamén investiu como académicos de Honra a Enrique Santín Díaz, Antonio Fernández de Buján y Fernández, Félix Sanz Roldán e José María Ballester

Los directivos de la Academia Xacobea junto a la Académica de Número Pilar Falcón, en el centro, los nuevos académicos de Honor, el delegado de la Xunta de Galicial, José Ramón Ónega, y el político Marcelino Oreja

A Academia Xacobea, que preside o avogado e político pontevedrés Xesús Palmou, celebrou hoxe na Delegación da Xunta en Madrid/Casa de Galicia unha sesión solemne na que a xornalista lucense e presidenta do Club de Xornalistas Galegos en Madrid Pilar Falcón Osorio leu o seu discurso de ingreso nela como Académica de Número, que foi respondido polo académico e secretario da Academia Ulises Bértolo, e entregáronse diplomas e medallas aos académicos de Honra tamén investidos no acto: o avogado, político e empresario Enrique Santín, o xurista e catedrático de Dereito Romano Antonio Fernández de Buján, o xeneral e director do Centro Nacional de Intelixencia Félix Sanz Roldán e o funcionario internacional e crítico de arte, experto en Patrimonio, José María Ballester.

Os directivos da Academia Xacobea xunto á Académica de Número Pilar Falcón, no centro, os novos académicos de Honra, o delegado da Xunta de Galicia, José Ramón Ónega, e o político Marcelino Oreja.

Como anfitrión, o acto abriuno o delegado da Xunta e director da Casa de Galicia, José Ramón Ónega, que fixo unha introdución do mesmo e explicou que “a Academia Xacobea naceu co obxectivo de fomentar a investigación, estudo e divulgación do mundo xacobeo na súa vertente científica e artística, que inclúe desde os traballos e ensaios científicos ata a literatura de ficción”.

Palmou explicou que a sesión solemne que celebraba a Academia tiña como obxecto a incorporación de novos académicos. “Persoas de gran relevo intelectual e profesional que teñen acreditados extraordinarios méritos para formar parte do corpo de académicos da nosa institución e que, desde a capital de España, seguro que contribuirán eficazmente ao cumprimento de os nosos fins e obxectivos”, precisou, antes de dar a palabra ao secretario da Academia, Ulises Bértolo, para a lectura da acta na que acordou as investiduras.

A continuación, a Academia recibiu a Pilar Falcón, que tivo como padriños aos directivos da entidade Marcelino Agís Villaverde (vicepresidente primeiro) e María Josefa Sanz Fontes (vicepresidenta segunda). No seu discurso de ingreso, titulado “O cinema xacobeo, estrelas en camiño”, Falcón mantivo que “Europa quedouse pequena para abrazar ao Apóstolo Santiago, o primeiro mártir situado no Finisterrae de occidente. O 2021 vai supoñer o termómetro desta crise que nos envolve. Este ano pode ser o estandarte do camiño que permaneza en pé tras a batalla…. o período de crise histórica que sofre o mundo chama ao papel de todos, incluída a Igrexa, que resulta decisiva no futuro mundial”.

Tamén avogou polo cinema xacobeo “como referente documental deste fenómeno social”, defendendo que “debe ser apoiado para compartir e manter e equilibrar o éxito do Camiño de Santiago. E a Academia está obrigada a traballar neste obxectivo para publicitalo, axudalo, dotalo e fomentalo”. Reclamou “volver peregrinar a Santiago como un camiño de paz, un símbolo que representa a salvación e a unión de Europa” en tempos nos que a violencia “non só se fai senón que se contempla e compártese polas redes sociais” e ao “Camiño como columna vertebral que une, suxeita, articula aos homes, relixiosos e non relixiosos; porque o peregrinar alivia as tensións do corpo e o espírito da vida. E todo iso debe quedar  reflectido para sempre no cinema Xacobeo”.

Pilar Falcón, investida Académica de Número da Academia Xacobea, xunto ao seu presidente, Xesús Palmou, e o delegado da Xunta, José Ramón Ónega

Ulises Bértolo deu resposta ao discurso de Falcón, tras facer un percorrido pola súa biografía. Destacou del que “nos ofreceu un brillante percorrido polas películas máis relevantes sobre o Camiño, desde as relixiosas ata as máis transgresoras, así como algunhas interesantes reflexións que extrae das mesmas. Lembrounos que a sociedade civil trouxo a este camiño cultural unha nova achega separada dos seus inicios relixiosos” e “a necesidade de conservar a tradición da peregrinación como fenómeno identitario da nosa cultura”. Tamén que o cinema sobre o Camiño tivo e ten “unha vocación de internacionalización cuxo destino final é a conservación e ampliación da nosa conciencia colectiva, permitindo a outras culturas asumir a existencia da nosa, sentirse parte da mesma e dun contexto que lles é en principio estraño”. En definitiva, resumiu, o que Falcón puxo de relevo no seu discurso foi “a capacidade da sétima arte de ´religar´ épocas, personaxes e puntos de vista cinematográficos distintos logrando así que o Camiño convértase nunha pantalla única e multidiversa ao mesmo tempo”.

Académicos de Honra

Tras a intervención de Bértolo, procedeuse á investidura de Pilar Falcón e á dos académicos honorarios, que foron subindo ao estrado despois de que o vicepresidente da Academia, o filósofo Marcelino Agis Villaverde, lese as súas recensións biográficas.

Santín apreciou que a soa denominación da entidade na que ingresaba, Academia Xacobea, “expresa, con toda claridade, a unión de dúas ideas de extraordinaria importancia para a humanidade, como son a razón e a fe, que, xunto coa intuición de Bergson, constitúen a tripla fonte do coñecemento do espírito humano” e lembrou que “o Ano Santo Xacobeo, establecido no ano 1122 polo Papa Calixto II, celebrouse, por primeira vez, en 1226 e, a partir de entón, todos os anos nos que a festividade de Santiago, o 25 de xullo, coincide en domingo. Como colofón, o Papa Urbano VII elixiu, en 1630, a Santiago Apóstolo, Patrón de España, en disputa con Santa Teresa, que era apoiada polos carmelitas”.

Enrique Santín, investido Académico de Honra da Academia Xacobea, xunto ao seu presidente, Xesús Palmou, e o delegado da Xunta, José Ramón Ónega.

Fernández de Buján sostivo que “o descubrimento da tumba do Apóstolo, envolvido en signos milagrosos e en brumas de lenda, a comezos do século IX, contou moi pronto co apoio entusiasta de prelados e monarcas, de historiadores e ordes relixiosas, de autoridades locais e da sociedade civil, e co fervor relixioso do pobo, e contribuíu de maneira decisiva á construción da identidade cultural de Europa” . “A peregrinación á tumba do Apóstolo en Compostela converteuse, a partir do século XI, en ruta xacobea para as xentes de todas as nacións do orbe, e o Camiño de Santiago nunha manifestación de relixiosidade universal”, engadiu.

Antonio Fernández de Buján, investido Académico de Honra da Academia Xacobea, xunto ao seu presidente, Xesús Palmou, y o delegado da Xunta, José Ramón Ónega.

Sanz Roldán, como os outros investidos, agradeceu a distinción á Academia Xacobea e expresou a súa disposición para honrala. “Despois de servir 47 anos no Exército e tras ser útil ao meu país por outros dez máis desde o Centro Nacional de Intelixencia, a Academia Xacobea distíngueme coa honra de ser Académico Honorario da mesma. Son consciente das obrigacións que isto comporta e prometo honrar o título que me outorgades como un bo soldado, con dignidade”, declarou.

Félix Sanz, investido Académico de Honra da Academia Xacobea, xunto ao seu presidente, Xesús Palmou, y o delegado da Xunta, José Ramón Ónega.

Ballester explicou que a súa vocación xacobea “é longa, afunde as súas raíces na miña contorna familiar” e puido unila á súa vida profesional cando Marcelino Oreja (que se achaba entre o centenar de asistentes ao acto xunto ao eurodeputado Francisco José Millán Mon) “solicitou a miña colaboración para levar a cabo una das súas iniciativas máis felices como secretario xeral do Consello de Europa: lanzar os Camiños de Santiago como itinerario cultural europeo”. “A envergadura do Camiño de Santiago sobre o conxunto do territorio europeo, a súa dobre condición -única na Historia- de ser vía de peregrinación e, ao mesmo tempo, unha vía de civilización que prefigura en certa maneira a Europa que agora tratamos de construír, abre un horizonte moi amplo ao estudo e á investigacion en campos moi diversos”, observou, lembrando que “os nosos primeiros pasos, no Consello de Europa, foron precisamente de documentación, de estudo e de investigación para identificar os Camiños que deron dimensión europea a este fenómeno e mostrar o moito que contribuíron a forxar un espazo común de valores e de emocións”.

José María Ballester, investido Académico de Honra da Academia Xacobea, xunto ao seu presidente, Xesús Palmou, y o delegado da Xunta, José Ramón Ónega.

La Academia Xacobea celebró en la Delegación de la Xunta en Madrid una sesión solemne en la que invistió como Académica de Número a la periodista Pilar Falcón

La Academia Xacobea, que preside el abogado y político pontevedrés Jesús Palmou, celebró hoy en la Delegación de la Xunta en Madrid/Casa de Galicia una sesión solemne en la que la periodista lucense y presidenta del Club de Periodistas Gallegos en Madrid Pilar Falcón Osorio leyó su discurso de ingreso en ella como Académica de Número, que fue respondido por el académico y secretario de la Academia Ulises Bértolo, y se entregaron diplomas y medallas a los académicos de Honor también investidos en el acto: el abogado, político y empresario Enrique Santín, el jurista y catedrático de Derecho Romano Antonio Fernández de Buján,el general y director del Centro Nacional de Inteligencia Félix Sanz Roldán y el funcionario internacional y crítico de arte, experto en Patrimonio, José María Ballester.

Como anfitrión, el acto lo abrió el delegado de la Xunta y director de la Casa de Galicia, José Ramón Ónega, que hizo una introducción del mismo y explicó que “la Academia Xacobea nació con el objetivo de fomentar la investigación, estudio y divulgación del mundo jacobeo en su vertiente científica y artística, que incluye desde los trabajos y ensayos científicos hasta la literatura de ficción”.

Palmou explicó que la sesión solemne que celebraba la Academia tenía como objeto la incorporación de nuevos académicos. “Personas de gran relieve intelectual y profesional que tienen acreditados extraordinarios méritos para formar parte del cuerpo de académicos de nuestra institución y que, desde la capital de España, seguro que contribuirán eficazmente al cumplimiento de nuestros fines y objetivos”, precisó, antes de dar la palabra al secretario de la Academia, Ulises Bértolo, para la lectura del acta en la que acordó los investiduras.

A continuación, la Academia recibió a Pilar Falcón, que tuvo como padrinos a los directivos de la entidad Marcelino Agís Villaverde (vicepresidente primero) y María Josefa Sanz Fuentes (vicepresidenta segunda). En su discurso de ingreso, titulado “El cine jacobeo, estrellas en camino”, Falcón mantuvo que “Europa se ha quedado pequeña para abrazar al Apóstol Santiago, el primer mártir ubicado en el Finisterrae de occidente. El 2021 va a suponer el termómetro de esta crisis que nos envuelve. Este año puede ser el estandarte del camino que permanezca en pie tras la batalla…. el periodo de crisis histórica que sufre el mundo llama al papel de todos, incluida la Iglesia, que resulta decisiva en el futuro mundial”.

También abogó por el cine jacobeo “como referente documental de este fenómeno social”, defendiendo que “debe ser apoyado para compartir y mantener y equilibrar el éxito del Camino de Santiago. Y la Academia está obligada a trabajar en este objetivo para publicitarlo, ayudarlo, dotarlo y fomentarlo”. Reclamó “volver a peregrinar a Santiago como un camino de paz, un símbolo que representa la salvación y la unión de Europa” en tiempos en los que la violencia “no sólo se hace sino que se contempla y se comparte por las redes sociales” y al “Camino como columna vertebral que une, sujeta, articula a los hombres, religiosos y no religiosos; porque el peregrinar alivia las tensiones del cuerpo y el espíritu de la vida. Y todo ello debe quedar  reflejado para siempre en el cine Jacobeo”.

Ulises Bértolo dió respuesta al discurso de Falcón, tras hacer un recorrido por su biografía. Destacó de él que “nos ha ofrecido un brillante recorrido por las películas más relevantes sobre el Camino, desde las religiosas hasta las más transgresoras, así como algunas interesantes reflexiones que extrae de las mismas. Nos ha recordado que ´la sociedad civil ha traído a este camino cultural una nueva aportación separada de sus inicios religiosos´” y  “la necesidad de conservar la tradición de la peregrinación como fenómeno identitario de nuestra cultura”. También que el cine sobre el Camino tuvo y tiene “una vocación de internacionalización cuyo destino final es la conservación y ampliación de nuestra conciencia colectiva, permitiendo a otras culturas asumir la existencia de la nuestra, sentirse parte de la misma y de un contexto que les es en principio extraño”. En definitiva, resumió, lo que Falcón puso de relieve en su discurso fue “la capacidad del séptimo arte de ´religar´ épocas, personajes y puntos de vista cinematográficos distintos logrando así que el Camino se convierta en una pantalla única y multidiversa al mismo tiempo”.

Académicos de Honor

Tras la intervención de Bértolo, se procedió a la investidura de Pilar Falcón y a la de los académicos honorarios, que fueron subiendo al estrado después de que el vicepresidente de la Academia, el filósofo Marcelino Agis Villaverde, leyese sus reseñas biográficas.

Santín apreció que la sola denominación de la entidad en la que ingresaba, Academia Xacobea, “expresa, con toda claridad, la unión de dos ideas de extraordinaria importancia para la humanidad, como son la razón y la fe, que, junto con la intuición de Bergson, constituyen la triple fuente del conocimiento del espíritu humano” y recordó que “el Año Santo Jacobeo, establecido en el año 1122 por el Papa Calixto II, se celebró, por primera vez, en 1226 y, a partir de entonces, todos los años en los que la festividad de Santiago, el 25 de Julio, coincide en domingo. Como colofón, el Papa Urbano VII eligió, en 1630, a Santiago Apóstol, Patrón de España, en disputa con Santa Teresa, que era apoyada por los carmelitas”.

Fernández de Buján sostuvo que “el descubrimiento de la tumba del Apóstol, envuelto en signos milagrosos y  en brumas de leyenda, a comienzos del siglo IX, contó  muy pronto con el apoyo entusiasta de prelados y monarcas, de historiadores y órdenes religiosas, de autoridades locales y de la sociedad civil, y con el fervor religioso del pueblo llano, y contribuyó de manera decisiva a la construcción de la identidad cultural de Europa” . “La peregrinación a la tumba del Apóstol en Compostela se convirtió, a partir del siglo XI,  en  ruta jacobea para las gentes de todas las naciones del orbe, y  el camino de Santiago en una manifestación de religiosidad universal”, añadió.

Sanz Roldán, como los otros investidos, agradeció la distinción a la Academia Xacobea y expresó su disposición a honrarla. “Después de haber servido 47 años en el Ejército y tras haber sido útil a mi país por otros diez más desde el Centro Nacional de Inteligencia, la Academia Xacobea me distingue con el honor de ser Académico Honorario de la misma. Soy consciente de las obligaciones que esto conlleva y prometo honrar el título que me otorgáis como un buen soldado, con dignidad”, declaró.

Ballester explicó que su vocación jacobea “hunde sus raíces en mi entorno familiar” y la unió a su vida profesional cuando Marcelino Oreja (que se hallaba entre el centenar de asistentes al acto junto al eurodiputado Francisco José Millán Mon), “solicitó mi colaboración para llevar a cabo una de sus iniciativas más felices como secretario general del Consejo de Europa: lanzar los Caminos de Santiago como itinerario cultural europeo”. “La envergadura del Camino de Santiago sobre el conjunto del territorio europeo, su doble condición -única en la Historia- de ser vía de peregrinación y, al mismo tiempo, una vía de civilización que prefigura en cierta manera la Europa que ahora tratamos de construir, abre un horizonte muy amplio al estudio y a la investigacion en campos muy diversos”, observó, recordando que “nuestros primeros pasos, en el Consejo de Europa, fueron precisamente de documentación, de estudio y de investigación para identificar los Caminos que dieron dimensión europea a este fenómeno y mostrar lo mucho que contribuyeron a forjar un espacio común de valores y de emociones”.