Close

julio 17, 2018

Convocado o I Premio de novela “Camiño de Santiago”

 

 

O galardón foi presentado hoxe na libraría Couceiro, de Compostela

Estará dotado con 6.000 euros e patrocinado pola empresa Naturgy

A novela gañadora será publicada pola Editorial Galaxia en galego e castelá coa colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística

Santiago de Compostela. Martes, 17 de xullo. A Academia Xacobea procedeu hoxe á presentación das bases do I Premio de Novela Camiño de Santiago, un galardón literario recollido nos estatutos fundacionais da institución e que nace cunha importante dotación económica: 6.000 euros para o autor da obra que resulte gañadora. No acto celebrado na libraría compostelá Couceiro estiveron presentes o secretario Xeral de Política Lingüística, Valentín García; Francisco Castro, director xeral da Editorial Galaxia, e Manuel Fernández Pellicer, delegado en Galicia da empresa Naturgy. Para todos eles tivo palabras de agradecemento Xesús Palmou, presidente da Academia Xacobea, quen destacou que Naturgy aportará o importe do premio e que a secretaría xeral e a Editorial Galaxia colaborarán para que a obra sexa publicada tanto en galego como en castelán.

Palmou sinalou que a creación do premio enmárcase na misión da institución que preside de “promover o estudo e divulgación do Camiño de Santiago e a promoción e difusión dos valores universais”. Lembrou que a literatura de ficción xa “ten desenvolvido un papel importantísimo na promoción e difusión do Camiño” e mostrou o seu desexo de que este I Premio de Novela Camiño de Santiago permita avanzar nesa senda. Ulises Bértolo, secretario da Academia Xacobea, detallou ademais que poderán concorrer ao premios todos aqueles autores de textos inéditos en castelán e galego que non teñan sido premiados en outros galardóns e que teñan unha extensión mínima de 200 páxinas. O prazo de presentación dos orixinais estará aberto ata o 30 de outubro e un xurado composto por “personalidades do eido literario” encargarase de elixir a obra gañadora. Bértolo animou a todos os interesados a consultar as bases na páxina www.academiaxacobea.gal.

Tanto Francisco Castro como Valentín García coincidiron en cualificar como “día grande para a literatura galega” a xornada da presentación do galardón. “Temos que destacalo así porque que naza un premio literario é algo para celebrar”, apuntou o director xeral de Galaxia. Castro indicou que “a Editorial Galaxia tiña que dicir que si a esta proposta da Academia Xacobea porque é moi coherente co traballo que Galaxia leva facendo desde 1950, que basicamente é facer país”, e detallou que a obra gañadora será publicada en galego por Galaxia e en castelán polo seu selo Mar Maior, o que permitirá chegar tamén a lectores de toda España.

Manuel Fernández Pellicer explicou que o de hoxe foi o seu primeiro acto institucional enrepresentación da empresa como Naturgy, pero explicou que a antiga Gas Natural Unión Fenosa xa viña demostrado desde hai anos o seu compromiso co Camiño de Santiago. Así, sinalou que ten traballado para despexar o trazado de instalacións que entorpezan a visión dos camiñantes e que desde o ano 1999 mesmo promoveu iniciativas entre os seus empregados para percorrer a ruta xacobea. “Esta tradición do Camiño vén desde hai xa moitos anos e esperamos seguir colaborando en iniciativas desta natureza porque a cultura segue sendo uns dos eixos que queremos apoiar”, sinalou o delegado en Galicia da enerxética.

“O Camiño de Santiago e o feito Xacobeo é unha das ideas non só de peregrinación, non só culturais, senón tamén sociais e económicas máis potentes que hai en Galicia, en España e no vertebramento de Europa. Isto foi así durante moitos séculos e hoxe en día temos a fortuna de estar asistindo ao florecemento desa tradición xacobea que repercute en moitos ámbitos da sociedade galega e na nosa proxección cara fora”, apuntou o secretario xeral de Política Lingüística na súa intervención. Valentín García explicou que o I Premio de Novela Camiño de Santiago nace precisamente coa vocación de alimentar o fenómeno xacobeo e destacou o traballo que a Academia Xacobea está a facer para “dotar tanto desde o punto de vista intelectual como cultural de contidos todo este gran fenómeno do que estamos sendo testemuños de primeira man”. Tamén salientou a colaboración neste proxecto cultural da empresa Naturgy e da Editorial Galaxia. García rematou a súa intervención mostrando a súa confianza “no éxito desta convocatoria que levará a impronta do Camiño e de Galicia polo mundo enteiro”.

A obra galardoada será dada a coñecer en decembro deste ano nun acto que se celebrará no Hostal dos Reis Católicos.


LA ACADEMIA XACOBEA CONVOCA El I PREMIO DE NOVELA “CAMIÑO DE SANTIAGO”

El galardón fue presentado hoy en la librería Couceiro, de Compostela

Estará dotado con 6.000 euros y patrocinado por la empresa Naturgy

La novela ganadora será publicada por la Editorial Galaxia en gallego y castellano con la colaboración de la Secretaría Xeral de Política Lingüística

Santiago de Compostela. Martes, 17 de julio. La Academia Xacobea procedió hoy a la presentación de las bases del I Premio de Novela Camiño de Santiago, un galardón literario recogido en los estatutos fundacionales de la institución y que nace con una importante
dotación económica: 6.000 euros para el autor de la obra que resulte ganadora. En el acto celebrado en la librería compostelana Couceiro estuvieron presentes el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; Francisco Castro, director general de la Editorial Galaxia, y Manuel Fernández Pellicer, delegado en Galicia de la empresa Naturgy. Para todos ellos tuvo palabras de agradecimiento Xesús Palmou, presidente de la Academia Xacobea, quien destacó que Naturgy aportará el importe del premio y que la Secretaría Xeral y la Editorial Galaxia colaborarán para que la obra sea publicada tanto en gallego como en castellano.

Palmou señaló que la creación del premio se enmarca en la misión de la institución que preside de “promover el estudio y divulgación del Camino de Santiago y la promoción y difusión de los valores universales”. Recordó que la literatura de ficción ya “ha desarrollado un
papel importantísimo en la promoción y difusión del Camino” y mostró su deseo de que este I Premio de Novela Camino de Santiago permita avanzar en esa senda. Ulises Bértolo, secretario de la Academia Xacobea, detalló además que podrán concurrir al premios todos aquellos autores de textos inéditos en castellano y gallego que no hayan sido premiados en otros galardones y que tengan una extensión mínima de 200 páginas. El plazo de presentación de los originales estará abierto hasta el 30 de octubre y un jurado compuesto por “personalidades del campo literario” se encargará de elegir la obra ganadora. Bértolo animó a todos los interesados a consultar las bases en la página www.academiaxacobea.gal.

Tanto Francisco Castro como Valentín García coincidieron en calificar como “día grande para la literatura gallega” la jornada de la presentación del galardón. “Tenemos que destacarlo así porque que nazca un premio literario es algo para celebrar”, apuntó el director general de Galaxia. Castro indicó que “la Editorial Galaxia tenía que decir que sí a la esta propuesta de la Academia Xacobea porque es muy coherente con el trabajo que Galaxia lleva haciendo desde 1950, que básicamente es hacer país”, y detalló que la obra ganadora será publicada en gallego por Galaxia y en castellano por su sello Mar Mayor, lo que permitirá llegar también a lectores de toda España.

Manuel Fernández Pellicer explicó que el de hoy fue su primer acto institucional en representación de la empresa como Naturgy, pero explicó que la antigua Gas Natural Unión Fenosa ya venía demostrando desde hace años su compromiso con el Camino de Santiago. Así, señaló que ha trabajado para despejar el trazado de instalaciones que entorpezcan la visión de los caminantes y que desde el año 1999 mismo promovió iniciativas entre sus empleados para recorrer la ruta xacobea. “Esta tradición del Camino viene desde hace ya muchos años y esperamos seguir colaborando en iniciativas de esta naturaleza porque la cultura sigue siendo unos de los ejes que queremos apoyar”, señaló el delegado en Galicia de la energética.

“El Camino de Santiago y el hecho Xacobeo es una de las ideas no sólo de peregrinación, no sólo culturales, sino también sociales y económicas más potentes que hay en Galicia, en España y en el vertebración de Europa. Esto fue así durante muchos siglos y hoy en día tenemos la fortuna de estar asistiendo al florecimiento de esa tradición xacobea que repercute en muchos ámbitos de la sociedad gallega y en nuestra proyección hacia afuera”, apuntó el secretario xeral de Política Lingüística en su intervención. Valentín García explicó que el I Premio de Novela Camiño de Santiago nace precisamente con la vocación de alimentar el fenómeno xacobeo y destacó el trabajo que la Academia Xacobea está haciendo para “dotar tanto desde el punto de vista intelectual como cultural de contenidos todo este gran fenómeno del que estamos siendo testimonios de primera mano”. También destacó la colaboración en este proyecto cultural de la empresa Naturgy y de Editorial Galaxia. García finalizó su intervención mostrando su confianza “en el éxito de esta convocatoria que llevará la impronta del Camino y de Galicia por el mundo entero”.

La obra galardonada será dada a conocer en diciembre de este año en un acto que se celebrará en el Hostal de los Reis Católicos.